Veiledene salg- og leveringsbetingelser for John Myrvang AS

Betingelser anbefalt av bransjeforeninger gjelder om intet annet avtales. disse er utarbeidet etter konferanse med større brukergrupper.

1 Leveringstakt – åpningstider

Større leveranser må avtales i god tid før levering starter. Selskapet har normalt åpningstid mandag til torsdag mellom 0700 – 1600, og på fredag mellom 0700 – 1500. Leveranser utenfor disse tider må avtales særskilt, og det må påregnes en kompensasjon for slike leveranser.

2 Priser

I alle anbud-tilbud oppgis prisen eksklusive merverdiavgift. Vi tar forbehold om anledningen til prisjustering i den utstrekning arbeiderlønninger, materialpriser og lignende har endret seg i perioden fra ordredato til leveringsdato. Det samme gjelder såfremt offentlige avgifter endres. Bompenger, fergekostnader og andre kostnader som påløper for å få levert våre varer er det kunden som må dekke.

Alle anbud – tilbud gjelder i 30 dager. (Hvis ikke annet står oppført i tilbudet)

3 Mottak

Kunden skal kvittere på følgeseddel for mottakelsen. Kunden bekrefter med kvittering at han har mottatt mengde og kvalitet i henhold til følgeseddelen i den utstrekning dette kan bedømmes ved besiktning. Materialet er levert til kunden når de er lastet på kundens bil/båt, eller losset på mottakerplassen. Kunden har med dette overtatt produktansvaret for det leverte materialet.

4 Transport

Kunden har ansvaret for at transporten kan foregå uhindret utenfor offentlig godkjente veier og havneområder. Alle transport priser vi gir tar utgangspunkt i kjøring på BK10 vei, unntaket er der det er spesifisert i tilbudet at leveransene går på veier med lavere akseltrykk.

5 Produktkvalitet

John Myrvang AS skal på anmodning gi informasjon om produktkontrollens omfang, og resultatene av den fortløpende prøvetakning.

Spesielle kvalitetskrav og spesielt hyppige kvalitetskontroller må avtales ved innhenting av tilbud. Tilleggskostnader p.g.a. kvalitetskrav som kommer i ettertid etter at tilbud er gitt, vil John Myrvang AS kunne justere prisen i henhold til økte produksjons- og kontrollkostnader.

Alle våre foredlede produkter er produsert under kontrollerte prosesser og kontroll av sluttprodukt. Varer som er produsert i henhold til gjeldende standarder som tilslag til betong (NS-EN 12620) og asfalt (NS-EN 13043) er spesielt merket med dette i prislister, tilbud og på vektseddel.

Kundens eventuelle prøvetakning må skje samtidig med lossingen. Senere prøver kan ikke danne grunnlag for reklamasjon.

6 Reklamasjon

Eventuell reklamasjon skal meddeles John Myrvang AS på hurtigste møte, og hvis mulig anføres på følgeseddelen. endelig og dokumentert reklamasjon må foreligge senest 5 virkedager etter varens mottagelse. All reklamasjon skal foreligge skriftlig, på eget skjema, som fåes ved henvendelse 32 18 18 00.

7 Forsinkelse, feil eller mangler – erstatninger

Både John Myrvang AS og Lunner Pukkverk AS er fritatt for ansvar hvis man hindres i å oppfylle avtalen p.g.a. force majeure, og ytre omstendigheter selskapet ikke kan kontrollere. John Myrvang AS har rett til å avhjelpe feil (kvalitet) eller mangel (kvantitet) med omlevering/tilleggslevering om dette kan skje omgående. Skadeserstatning kan ikke kreves i slike tilfeller.